Recruiter's Diary

Recruiter's Diary

Pomáhám organizacím najít nové zaměstnance do IT a lidem tu pravou práci. Odjakživa mám blízko k lidem a baví mě nalézat řešení tam, kde jiní tápou.

Motivace ke změně práce mezi kandidáty v Q2 a Q3 2023 a srovnání s rokem 2022

Jaké motivační faktory byly pro IT specialisty důležité při změně práce v Q2 a Q3 2023 a jak dopadlo srovnání s rokem 2022? Odpovědi najdete v dnešním článku.

Hana Kopřivová

8 minutes read

Tak jako v předchozích letech, i v loňském roce jsme v Nettles Consulting pokračovali ve sledování preferencí, které IT kandidáti považovali za důležité při změně práce. Motivační faktory zůstaly stejné, jako v předcházejícím období, a to:

  • No work life balance/flexibility (nedostatečná rovnováha mezi pracovním a soukromým životem a flexibilita)
  • Low salary (nízká mzda)
  • Organizational changes (organizační změny)
  • No career development options (nedostatečné možnosti kariérního rozvoje)
  • Bad leadership (špatné vedení)
  • Unpleasant work environment (nepříjemné pracovní podmínky)
  • Job content (nezajímavá náplň práce)
  • Job instability (nestabilita zaměstnání)

Sběr dat jsme opět prováděli pomocí přímého dotazování a probíhal od června 2023 do prosince 2023 a zúčastnilo se jej celkem 291 respondentů pracujících v oboru informačních technologií na území České republiky napříč regiony. Mezi dotazovanými byli nejen občané ČR, ale také dalších států EU i mimo EU.

Pokud by vás zajímala data za předchozí sledované období od Q1 2022 do Q2 2023, najdete je v mém článku z července loňského roku.

Q3 2022 vs. Q3 2023

Na prvním grafu vidíme meziroční srovnání výsledků za Q3 2022 a Q3 2023.

Graf č. 1 – Srovnání situace v Q3 meziročně

Z výše uvedených hodnot je patrné, že pro kandidáty dotazované v Q3 2023 byla při výběru zaměstnání motivující zejména aktuálně nevhodná či nezajímavá náplň práce, kterou uvedlo jako významný faktor 70 % dotázaných. Poté následovaly nedostatečné možnosti kariérního rozvoje, jenž zmínilo 56 % respondentů. Dále následovala nízká mzda a nepříjemné pracovní podmínky, které jako motivaci pro změnu uvedlo shodně 53 % dotázaných pro každou z oblastí. Následovaly organizační změny, které při hledání nové práce v Q3 2023 motivovaly 43 % kandidátů.

Dále vidíme dva motivační faktory, které jako významné při změně zaměstnání uvedlo shodně 40 % kandidátů – jedná se o nestabilitu zaměstnání a špatné vedení.

Nejnižší hodnotu jsme pro Q3 2023 zaznamenali u nedostatečné rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a flexibilitou v zaměstnání, která byla důležitá pro 33 % kandidátů.

Oproti Q3 2022 vidíme nárůst u všech sledovaných faktorů. Největší rozdíl je u motivačního faktoru organizační změny, který v Q3 2023 uvedlo jako důvod pro změnu 43 % kandidátů, kdežto v Q3 2022 to bylo 11 % uchazečů.

Q4 2022 vs. Q4 2023

Nyní se podíváme na další dva kvartály a srovnáme si jednotlivé motivační faktory.

Graf č. 2 – Srovnání situace v Q2 meziročně

Také v rámci Q4 2023 vidíme, že došlo k nárůstu u všech sledovaných motivačních faktorů. Opět dominovala nezajímavá či nevyhovující náplň práce, kterou zmínilo 80 % dotázaných. Za ní následovala nízká mzda, která motivovala ke změně 73 % kandidátů, a dále nepříjemné pracovní podmínky, které uvedlo 58 % respondentů. Následovaly omezené možnosti kariérního rozvoje, které uvedlo jako motivující motivační faktor 50 % uchazečů. Dále vidíme nedostatečnou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a flexibilitu v zaměstnání, kterou jako motiv ke změně zmínilo 42 % dotázaných.

Nižší hodnoty v rámci Q4 2023 jsme zaznamenali u motivačního faktoru nestabilita zaměstnání, který uvedlo 38 % kandidátů a u organizačních změn, které zmínilo 31 % dotázaných. Nejnižší hodnotu v Q4 2023 vidíme u špatného vedení, které bylo motivačním faktorem pro 27 % respondentů.

Největší rozdíl v Q4 2023 můžeme vidět u faktoru nízká mzda, který v Q4 2023 motivoval ke změně 73 % kandidátů, kdežto v Q4 2022 byl významný pouze pro 31 % dotázaných. Nyní se detailněji podíváme na motivační faktory, které se v reakcích kandidátů objevovaly v posledních šesti měsících roku 2023 nejčastěji.

Motivační faktor nízká mzda

Na grafu níže vidíme přehled vývoje faktoru nízká mzda od Q1 2022 až po Q4 2023.

Graf č. 3 – Low salary

V Q1 2022 vnímalo aktuálně nízkou mzdu jako prioritu méně IT specialistů, než nyní. Ze získaných dat je zjevné, že v post-covidovém období pracovníci v IT preferovali jistotu stabilního zaměstnání nad vysokým finančním ohodnocením a spíše se obávali práci kvůli nízké mzdě měnit. Některé organizace si na tuto skutečnost mohly navyknout, nicméně zmínku zaslouží, že nyní už se situace na trhu práce vrátila k období před pandemií Covid-19. Kandidáti se už nebojí měnit práci, a proto by organizace měly průběžně sledovat vývoj mezd v IT na trhu práce a nastavovat konkurenceschopné mzdové ohodnocení u svých zaměstnanců tak, aby si udržely ty stávající a zároveň mohly nabírat nové.

Na výše uvedeném grafu je postupný nárůst důležitosti mzdového ohodnocení u uchazečů velmi dobře patrný a je navíc umocněn aktuální ekonomickým a geopolitickým vývojem nejen v ČR, ale také v EU a ve světě.

Motivační faktor nepříjemné pracovní podmínky

Graf č. 4 – Unpleasant work conditions

U tohoho motivačního faktoru jsme taktéž zaznamenali postupný nárůst důležitosti pro IT specialisty. V grafu můžeme ještě v průběhu roku 2022 pozorovat doznívající vlivy pandemie. Řada zaměstnanců v IT mohla v době Covid-19 pracovat alespoň částečně z domova. V důsledku toho pro ně mnohdy nebylo nevyhovující prostředí firemních kanceláří příliš významné. S postupným uvolňováním opatření však začaly některé organizace preferovat návrat do zajetých kolejí, tedy návrat zaměstnanců zpět do kanceláří a firmy často používaly i praktiky micromanagementu. Návrat do kanceláří byl mnohdy realizován pomocí tvrdých nařízení a bez dostatečné komunikace, což vyvolalo celou řadu nepříjemných situací a u některých lidí silnou motivaci ke změně zaměstnání.

Některé ze zralejších organizací si nicméně uvědomily, že není nutné mít zaměstnance v kancelářích denně pod drobnohledem, což se projevilo kontinuálně klesající tendencí až do Q4 2022. Od začátku roku 2023 byl bohužel u tohoto motivačního faktoru patrný mírný nárůst, což bylo často spojováno se snahou organizací mít opět větší kontrolu nad zaměstnanci a optimalizovat firemní náklady.

Motivační faktor náplň práce

Také v Q3 a Q4 2023 byla náplň práce u IT specialistů významným motivační faktorem.

Graf č. 5 – Job content

Výše uvedený graf jasně ukazuje zvyšující se důležitost náplně práce pro IT odborníky. Doznívající vlivy pandemie, vysoká míra inflace, vliv války na Ukrajině na organizace (ztráta trhů / zákazníků, snižování stavů zaměstnanců, optimalizace, … ) a s tím související nepředvídatelnost pracovního trhu značně ovlivnily chování kandidátů na trhu práce. Proto ještě v Q1 2022 nebyla špatná aktuální náplň práce pro uchazeče klíčovým motivujícím kritériem.

Lidé často vyčkávali, jak se bude celková situace dál vyvíjet a byli ochotnější setrvat v zaměstnání i přesto, že jim něco na náplni práce nevyhovovalo. Podobný trend jsme s menšími výkyvy pozorovali až do Q4 2022, podobně jako u faktoru nízké mzdy.

Poté již vidíme stoupající tendenci s nepatným poklesem v Q2 a Q3 2023. Od Q3 2023 růst pokračuje a v Q4 2023 jsme zaznamenali nárůst důležitosti náplně práce pro kandidáty o 10 procentních bodů oproti přechozímu kvartálu. Na základě výše uvedených dat tak můžeme předpokládat, že tento trend bude pokračovat i nadále.

Celkové srovnání motivačních faktorů v letech 2022 a 2023

Nyní se blíže podíváme na srovnání jednotlivých faktorů v letech 2022 a 2023.

Graf č. 6 – Celkové srovnání 2022 vs. 2023

Na tomto grafu jasně vidíme, že v roce 2023 zaznamenaly tři motivační faktory výraznější rozdíly v důležitosti oproti roku 2022. Prvním z nich je nízká mzda, kde ve srovnání s rokem 2022 došlo ke znatelnému nárůstu o 16,5 procentního bodu. Data nám tak potvrzují trend návratu důležitosti mzdového ohodnocení u IT kandidátů na přední příčky jejich žebříčku motivace.

Dále následoval motivační faktor organizačních změn, který kandidáti v roce 2023 také uváděli častěji, a to o 9,5 procentního bodu oproti roku 2022. Bohužel i v loňském roce se ekonomické a geopolitické události nepříznivě promítly do motivačních faktorů kandidátů pro změnu práce. Organizace častěji přicházely o zakázky, byly nuceny snižovat výdaje a nevyhnuly se ani propouštění, nebo rušení celých týmů. Často jsme se u kandidátů setkávali s výpověďmi pro nadbytečnost nebo z organizačních důvodů. Lze předpokládat, že než se ekonomická situace v ČR výrazněji stabilizuje, budeme se s tímto jevem setkávat nadále – přinejmenším ještě v letošním roce.

Snížení významu jsme zaznamenali u absence možností kariérního rozvoje, u něhož v roce 2023 došlo k poklesu o 10 procentních bodů oproti roku 2022. Z námi získaných dat vyplývá, že tento motivační faktor nebyl pro kandidáty tak důležitý jako v roce 2022, což může být důsledkem toho, že u dotazovaných převážily jiné motivační faktory, nebo že organizace lépe přistupovaly k rozvojovým plánům zaměstnanců. Pravděpodobně se jednalo o kombinaci obou faktorů.

Posledním motivačním faktorem, u kterého jsme zaznamenali nárůst četnosti oproti roku 2022, byla nedostatečná rovnováha mezi pracovním a soukromým životem a flexibilita v zaměstnání, který v roce 2023 kandidáti uváděli častěji, a to o 7 procentních bodů.

Nejedná se sice o tak významné navýšení, jako v případě nízké mzdy a organizačních změn, přesto je z dat patrné, že i tento motivační faktor byl pro IT specialisty v roce 2023 jedním z důležitějších. Data nám ukazují, že u IT pracovníků stoupala důležitost rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a flexibilitou v zaměstnání. Kandidáti velmi oceňovali širší možnosti práce z domova či kratší pracovní úvazky, které některé organizace zavedly během pandemie Covid-19 v předchozích letech. Proto byli lidé v roce 2023 ochotni častěji změnit práci ve chvíli, kdy v té stávající neměli vyhovující flexibilitu a možnost pracovat částečně z domova. Z našich dat vyplývá, že tento trend bude pravděpodobně pokračovat i v roce 2024.

Závěr

Ze zpracovaných dat a jejich následného srovnání je zřejmé, že v posledních dvou kvartálech roku 2023 pokračovaly některé trendy nastíněné v předcházejícím období. Bude tedy velmi zajímavé nadále sledovat vývoj v oblasti mezd, pracovních podmínek a náplně práce, které v rámci Q2 a Q3 2023 jako důvody pro změnu práce IT pracovníků dominovaly. Stále však platí, že důležitost jednotlivých motivačních faktorů se v čase může měnit podle individuálních preferencí zaměstnanců, na které má vliv aktuální socioekonomická a geopolitická situace.

Srovnání motivačních faktorů kandidátů v posledních dvou letech nám jasně ukazuje nárůst četnosti u pěti z celkových osmi sledovaných faktorů. Obecně lze říci, že sledování těchto a podobných trendů v průběhu času umožňuje získávat hodnotné informace, na základě nichž je možné vhodně rozvíjet náborové aktivity.

Zralejší organizace jsou si dobře vědomy výhod sledování aktuálních trendů a vývoje na pracovním trhu. Pokud ve své organizaci tyto informace ještě ve spojení s pozicemi, které obsazujete, nesledujete, rozhodně není od věci začít. Dobrým startovním bodem pro vás může být náš Recruitment Maturity Model, který najdete zde, ale pokud byste si ani s jeho pomocí nedokázali poradit, neváhejte nás kontaktovat – rádi vám s jeho implementací i s nastavením vhodných mechanismů pro sledování trendů na pracovním trhu pomůžeme.

Nedávné články

Kategorie

O mně

Na tomto webu se chci s Vámi podělit o své zkušenosti, nápady a postřehy z praxe, které mohou recruiterům i firmám usnadnit práci. Nebo alespoň nabídnout jiný úhel pohledu.